STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej z siedzibą we Wrocławiu jest Koordynatorem Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Zgodnie z Umową powołania Klastra, Koordynator Klastra prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Klastra, reprezentuje Klaster, a tym samym Członków Klastra na zewnątrz oraz inne zadania wskazane w Umowie.

Cele Stowarzyszenia

L
Integracja podmiotów skupionych wokół ekonomii i polityki społecznej.
L
Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra jako atrakcyjnego miejsca dla podmiotów ekonomii społecznej.
L
Ppromocja produktów i usług członków Klastra.
L
Tworzenie nowych technologii wspierających członków Klastra.
L
Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej członków Klastra.
L
Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra.
L
Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców, podmiotów administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie ekonomii społecznej.
L
Działanie na rzecz środowiska ekonomii społecznej.
L
Szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym.
L
Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej standaryzacji usług i członków Klastra.
L
Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra poprzez koordynatora Klastra.
L
Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego osiągnięć;
współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności ekonomii społecznej.
L
Transfer wiedzy, zasobów i produktów wewnątrz i na zewnątrz Klastra.
L
Wspólna działalność reklamowa i marketingowa członków Klastra.
L
Promocja przedsiębiorczości, szczególnie społecznej.
L
Wspieranie działań na rzecz zdrowia i aktywności osób w wieku senioralnym.
L
Niesienie wszechstronnej pomocy i integracji działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanistycznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony życia i zdrowia.
DANE

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA