Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej z siedzibą we Wrocławiu jest Koordynatorem Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Zgodnie z Umową powołania Klastra, Koordynator Klastra prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Klastra, reprezentuje Klaster, a tym samym Członków Klastra na zewnątrz oraz inne zadania wskazane w Umowie.

Cele Stowarzyszenia

 • integracja podmiotów skupionych wokół ekonomii i polityki społecznej;
 • podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra jako atrakcyjnego miejsca dla podmiotów ekonomii społecznej;
 • promocja produktów i usług członków Klastra;
 • pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury dla członków Klastra;
 • tworzenie nowych technologii wspierających członków Klastra;
 • wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych związanych z
 • prowadzeniem działalności gospodarczej członków Klastra;
 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra;
 • działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców, podmiotów administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie ekonomii społecznej;
 • działanie na rzecz środowiska ekonomii społecznej;
 • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym;
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej standaryzacji usług i członków Klastra;
 • działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra poprzez koordynatora Klastra;
 • rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego osiągnięć;
 • współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności ekonomii społecznej;
 • transfer wiedzy, zasobów i produktów wewnątrz i na zewnątrz Klastra;
 • wspólna działalność reklamowa i marketingowa członków Klastra;
 • promocja przedsiębiorczości, szczególnie społecznej;
 • wspieranie działań na rzecz zdrowia i aktywności osób w wieku senioralnym;
 • niesienie wszechstronnej pomocy i integracji działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanistycznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony życia i zdrowia.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Wierzymy bowiem, że tylko poprzez współpracę i stałe podnoszenie standardów działań naszych Członków możemy odnieść sukces.

Wyślij nam wiadomość

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie