Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej w domenie kies.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 30.12.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2023

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Brak lub nieprawidłowe opisy alternatywne.
Zbyt mały kontrast przy niektórych elementach strony.
Brak nagrań filmowych mających napisy i audiodeskrypcję.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 30.12.2021.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.02.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Wojciech Dudała
E-mail: damian.dudala@kies.org.pl
Telefon: +48 605 697 839

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej (w trakcie rejestracji w KRS)
Adres:
ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
E-mail: info@kies.org.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Biuro KIES umiejscowione jest na I piętrze. Na parterze znajduje się winda. W biurze znajduje się toaleta, do której osoba na wózku może wjechać, ale brak dodatkowych udogodnień.