Tekst jednolity

Statutu Stowarzyszenia Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

na dzień 17 marca 2023 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KIES.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Świdnica.
 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może powoływać oddziały.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 9. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także członków do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 10. Zyski z działalności Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.
 11. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
§ 2. Cele, środki działania oraz sposoby realizacji
 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i koordynowanie prac Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej.
 2. W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
 • integracja podmiotów skupionych wokół ekonomii i polityki społecznej;
 • podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra jako atrakcyjnego miejsca dla podmiotów ekonomii społecznej;
 • promocja produktów i usług członków Klastra;
 • pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury dla członków Klastra;
 • tworzenie nowych technologii wspierających członków Klastra;
 • wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej członków Klastra;
 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra;
 • działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców, podmiotów
 • administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie ekonomii społecznej;
  działanie na rzecz środowiska ekonomii społecznej;
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej standaryzacji usług i członków Klastra;
 • działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra poprzez koordynatora Klastra;
  rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego
 • osiągnięć;
  współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności ekonomii społecznej;
 • transfer wiedzy, zasobów i produktów wewnątrz i na zewnątrz Klastra;
 • wspólna działalność reklamowa i marketingowa członków Klastra;
 • promocja przedsiębiorczości, szczególnie społecznej;
 • wspieranie działań na rzecz zdrowia i aktywności osób w wieku senioralnym;
 • niesienie wszechstronnej pomocy i integracji działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanistycznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony życia i zdrowia;
 • szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zarządzanie Klastrem Inicjatyw Ekonomii Społecznej;
 • wspieranie procesów innowacyjnych i badawczych wśród członków Klastra i podmiotów ekonomii społecznej;
 • inicjowanie współpracy samorządu, nauki, oświaty, władz publicznych i biznes;
 • promocję marki, uczestników, produktów i usług Klastra;
 • budowę wspólnej oferty podmiotów zrzeszonych w ramach Klastra;
 • wspólne prowadzenie badań i analiz rynkowych;
 • realizację wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych;
 • prowadzenie konferencji, sympozjów;
 • organizowanie szkoleń i seminariów dla członków klastrów;
 • realizację wspólnych programów edukacyjnych;
 • upowszechnianie postaw wspierających podmiotów ekonomii społecznej;
 • budowę konsorcjów realizujących wspólne przedsięwzięcia oraz planowanie i koordynowanie wspólnych projektów;
 • budowę zespołów aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych; programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania;
 • współpracę z przedsiębiorstwami i jednostkami sfery badawczo-rozwojowej przy tworzeniu ofert nowych usług i produktów oraz transfer nowych technologii z nauki do biznesu;
 • współpracę z placówkami oświatowymi kształcenia formalnego, pozaformalnego inieformalnego;
 • tworzenie placówek oświatowych kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie edukacji praktycznej, m.in. w ramach studiów podyplomowych;
  publikacje, wydawnictwa i informatory;
 • promocję współpracy przedsiębiorstw, zarówno dystrybutorów, producentów jak i usługodawców korzystających z produktów Klastra;
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia uczestnikom Klastra i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej,
 • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • PKD 70.21. Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • PKD 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację,
 • PKD 47.91. Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet,
 • PKD 63.12.Z Działalności portali internetowych,
 • PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
 • PKD 73.11.Z Działalność reklamowa,
 • PKD 56.29.Z Usługi gastronomiczne,
 • PKD 79.12.Z Usługi turystyczne,
 • PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
 • PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
 • PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2022 r.
6. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały. Oddziały nie mają osobowości prawnej.
7. Powstanie i likwidacja oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Podejmując uchwałę o likwidacji oddziału, Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia będącego w dyspozycji Oddziału.
9. Strukturę organizacyjną Oddziału ustala Zarząd Stowarzyszenia. Oddziały podlegają bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.
10.Oddziałem kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub Dyrektor Oddziału powołany przez Zarząd.
11.Dyrektor Oddziału działa na podstawie i w granicach udzielonego mu przez Zarząd Stowarzyszenia pełnomocnictwa.

§ 3. Członkowie Stowarzyszenia
 1. Członkowie dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Wymóg złożenia deklaracji oraz uzyskania rekomendacji nie dotyczy członków, którzy uchwalili niniejszy Statut.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, utożsamia się z zasadami i celami Stowarzyszenia określonymi w statucie, złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Osoby prawne, realizując prawa członka wspierającego, działają poprzez swojego przedstawiciela.
 6. Członkowie zwyczajni opłacają składkę członkowską w wysokości przez siebie zadeklarowanej, jednak w kwocie nie mniejszej niż ustalona przez Walne Zebranie.
 7. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
 11. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
  1. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  2. zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 12. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
  2. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
  3. stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  5. uiszczać w terminie składki członkowskie.
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
  1. śmierci osoby fizycznej lub zakończenia bytu osoby prawnej,
  2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pisemnym świadczeniem,
  3. pozbawienia praw publicznych,
  4. niepłacenia należnych składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
  5. wykluczenia członka Stowarzyszenia w sytuacji działania na szkodę Stowarzyszenia lub gdy jego zachowanie jest sprzeczne ze Statutem albo uchwałami władz Stowarzyszenia,
  6. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  7. likwidacji Stowarzyszenia.
   1. Uchwała o ustaniu członkostwa staje się prawomocna z upływem 14-dniowego terminu na wniesienie odwołania do Walnego Zebrania lub jeśli odwołanie zostało wniesione, po podtrzymaniu jej przez Walne Zebranie.
   2. W przypadku określonym w punkcie 14 f Zarząd powinien poinformować członka z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o grożącym ustaniu członkostwa.
   3. Uchwała o ustaniu członkostwa w przypadku określonym w punkcie 14 f winna być doręczona członkowi Stowarzyszenia na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania.
   4. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
   § 4. Władze Stowarzyszenia
   1. Władzami Stowarzyszenia są:
    1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
    2. Zarząd,
    3. Komisja Rewizyjna.
   2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Za zgodą wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu, uprawnionych do głosowania, wybór może się odbywać w głosowaniu jawnym.
   3. Władze stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Na posiedzeniu Zarządu w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a podczas jego nieobecności przewodniczącego Zebrania.
   § 5. Walne Zebranie Członków
   1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
   2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
   3. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, następnie zatwierdzany jest porządek obrad i wybierany Przewodniczący Walnego Zebrania, który kieruje jego obradami oraz Protokolant.
   4. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
   5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w celu przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia nie później niż 3 miesiące po zakończeniu roku, tj. do dnia 31.03 i co 4 lata w celu przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu, po 15 minutach od terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o dacie i godzinie Walnego Zebrania.
   6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje prezes Zarządu:
    1. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych
    2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia
    3. z własnej inicjatywy.
   7. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie we wskazanym przez wnioskodawcę terminie, nie dłuższym niż 30 dni, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad. Odwołanie prezesa i członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej, a także uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad, rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Walnego Zebrania.
   8. Prezes Zarządu ma obowiązek poinformować pisemnie bądź pocztą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia z 14. dniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania.
   9. W pierwszym terminie Walne Zebranie uznaje się za ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.
   10. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem wszystkich środków porozumiewania się na odległość w sposób pozwalający na wystarczające odczytanie woli członków.
   11. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zarządu,
   • odwołanie członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej,
   • udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
   • uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów,
   • ustalenie wysokości składki członkowskiej.
   • podejmowanie decyzji w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem,
   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
   • podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
   • podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji b. innych władz Stowarzyszenia.
   § 6. Zarząd
   1. Zarząd składa się z:
    1. prezesa
    2. wiceprezesa
    3. skarbnika
    4. członków zarządu.
   2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się niezwłocznie po swoim wyborze podczas trwania Walnego Zebrania, wyłaniając ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków zarządu.
   3. Zarząd:
    1. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
    2. realizuje i koordynuje wszelkie działania Stowarzyszenia,
    3. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,
    4. formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych,
    5. wykonuje uchwały Walnego Zebrania,
    6. powołuje i ustala zasady działania komisji problemowych na wniosek Walnego Zebrania,
    7. ustala wzór deklaracji członkowskiej,
    8. przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
    9. stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu,
    10. realizuje wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej,
    11. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem,
    12. może uchwalić regulamin określający zasady swojego działania,
    13. podejmuje decyzję o współpracy z innymi organizacjami,
    14. podejmuje decyzję o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń,
    15. wyznacza ze swojego grona przedstawiciela do realizacji obowiązków Koordynatora Klastra.
   4. Prezes Zarządu:
    1. kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
    2. pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu,
    3. przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zebrania,
    4. wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane w niniejszym Statucie.
   5. W razie nieobecności prezesa Zarządu lub niemożności wykonywania przez niego powierzonych mu funkcji obowiązki prezesa Zarządu pełni wiceprezes.
   6. Zarząd zbiera się z inicjatywy prezesa Zarządu co najmniej raz na kwartał. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek dwóch jego członków lub Komisji Rewizyjnej.
   7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem wszystkich środków porozumiewania się na odległość w sposób pozwalający na wystarczające odczytanie woli członków.
   8. Aby Zarząd mógł podejmować ważne uchwały w posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej połowa jego członków, w tym prezes lub wiceprezes.
   9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałania co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym co najmniej prezesa lub wiceprezesa Zarządu, jeśli zobowiązanie finansowe przekracza kwotę 20 000,00 zł. Poniżej kwoty 20.000 zł samodzielnie prezes lub wiceprezes.
   § 7. Komisja Rewizyjna
   1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
   3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się niezwłocznie po swoim wyborze, podczas trwania Walnego Zebrania, wyłaniając ze swego grona przewodniczącego Komisji.
   4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Walnego Zebrania.
   5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w roku. Do ważności obrad wymagana jest obecność przynajmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego.
   6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się za pośrednictwem wszystkich środków porozumiewania się na odległość w sposób pozwalający na wystarczające odczytanie woli członków.
   7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności;
    2. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
    3. orzekanie o zgodności działań Zarządu ze statutem i regulaminem; w przypadku rażącego naruszenia postanowień tych dokumentów Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wskazania czynności naprawczych;
    4. orzekanie o prawidłowości wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków zwyczajnych;
    5. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych w niniejszym Statucie.
   8. Nieudzielenie członkowi zarządu absolutorium przez Walne Zebranie skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez okres 4 lat.
   9. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
   10. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.
   § 8. Fundusze i majątek Stowarzyszenia
   1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
    a. składek członkowskich
    b. darowizn, spadków i zapisów
    c. działalności statutowej
    d. dochodów z majątku Stowarzyszenia
    e. dotacji i subwencji, w tym dotacji i subwencji ze środków Unii EU
    f. ofiarności publicznej.
   2. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie i nie mogą
    być przeznaczony do podziału między jego członków.
   3. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
   4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego lub rodzajowego do
    dokonywania czynności w imieniu Stowarzyszenia.
   § 9. Postanowienia końcowe
   1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności 4/5 liczby uprawnionych do głosowania w przypadku braku obecności 4/5 uprawnionych do głosowania, głosowanie odbywa się w drugim terminie i wówczas decyzję podejmuje 4/5 głosów osób będących na zgromadzeniu.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia.
   DANE

   ul. Rynek 1A
   58-100 Świdnica
   KRS: 0000948125
   NIP: 8971901112
   REGON: 521076497

   Kontakt

   tel. 660 580 551
   e-mail: info@kies.org.pl

   SOCIAL MEDIA