Klaster to jedna z form łączenia się przedsiębiorstw, dzięki czemu możliwy jest efekt synergii. Klaster (ang. industrial cluster, business cluster) – to skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Klastry działają w ramach zasady

„Ja Wygrywam – Ty Wygrywasz”

„Ja Wygrywam – Ty Wygrywasz”

Obecność w Klastrze Inicjatyw Ekonomii Społecznej daje członkom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.
To przede wszystkim:

np.: cykliczny newsletter, mailing tematyczny i ekspercki.
sprzedaż wewnętrzna i wspieranie potencjału zakupowego w obrębie klastra
projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe
stały monitoring ogłoszeń i udział w zamówieniach publicznych i przetargach
wspólna promocja wewnątrz i na zewnątrz klastra (w tym m.in.: wspólne materiały reklamowe)
działania w zakresie pozyskiwania miejsc na targach branżowych, krajowych i międzynarodowych
np.: w zakresie digitalizacji działań, sprzedaży, zarządzania podmiotem, zespołem i komunikacją wewnątrz i na zewnątrz
np.: wypracowanie standardów w zakresie zarządzania, prawnym i ekonomicznym, co przełoży się na wzmocnienie marki klastra, jak i poszczególnych jego członków
system ERP (z ang. Enterprise Resources Planning) to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstem, które wykorzystujemy w Klastrze. Kryjące się w skrócie ERP „planowanie zasobów” obejmuje kontrolę i zarządzanie najważniejszymi zasobami i procesami w niemal każdym obszarze biznesowym Klastra: sprzedaż, finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcja itd.
narzędzie on-line tylko dla członków Klastra służące komunikacji, wymianie informacji, głosowaniu, pracy w grupach branżowych i projektowych
DOŁĄCZ DO NAS

Struktura Organizacyjna KIES

  • Koordynator Klastra
  • Władze Klastra
  • Zgromadzenie Członków Klastra
  • Sieci Branżowe
  • Rada Klastra
  • Członkowie Klastra
  • Członkowie Założyciele
  • Członkowie Zwyczajni
  • Grupy Projektowe (zadaniowe)

Klaster -> Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, utworzony na podstawie Umowy. Nie posiada osobowości prawnej.
Koordynator Klastra – oznacza Stowarzyszenie, które pełni w klastrze funkcję koordynacyjną i zarządzającą, w tym prowadzenie biura, księgowości i rachunku bankowego.
Stowarzyszenie – oznacza „Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej” z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław.
Rada Klastra – Rada Klastra jest organem zarządzającym i wykonawczym Klastra i działa pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Członków Klastra. Rada Klastra składa się z przedstawiciela Koordynatora jako Przewodniczącego Rady oraz z Liderów Sieci Branżowych.
Sieci Branżowe – oznacza tworzone przez Radę Klastra sieci składające się z Członków Klastra działających w tej samej branży lub wspierających daną branżę. Przystąpienie do danej Sieci Branżowej jest dobrowolne.
Grupy Projektowe (zadaniowe) – oznacza tworzone przez Koordynatora grupy obejmujące Członków Klastra zainteresowanych przygotowaniem i wdrożeniem konkretnego projektu lub przedsięwzięcia. Do Grupy Projektowej w wyjątkowej sytuacji mogą zostać dołączone inne podmioty.
Członkowie Klastra – oznacza łącznie Członków Założycieli i Członków Zwyczajnych.
Członkowie Założyciele – oznacza Strony niniejszej Umowy, które zawarły ją w dniu 15.11.2021 r. oraz podmioty, które przystąpiły do Klastra do dnia 31.12.2021 r., składając do tego czasu Deklarację o Przystąpieniu.
Członkowie Zwyczajni – oznacza podmioty, które przystąpiły do Klastra po dniu 31.12.2021 r., składając Deklarację o Przystąpieniu.
Kandydat – oznacza podmiot, będący w trakcie procedury przyjęcia do Klastra, który złożył Deklarację o Przystąpieniu po 31 grudnia 2021 r.

Chcesz dołączyć do Klastra? Skontaktuj się z Nami