Cele KIES
L

Rozwój sieci i partnerstwa

Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców, podmiotów administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie ES.

L

Lobbing

Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra jako atrakcyjnego miejsca dla PES.

L

Wzajemne wsparcie

Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra.

L

Standaryzacja

Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej, standaryzacji usług Członków Klastra.

L

Integracja

Integracja podmiotów skupionych wokół ekonomii i polityki społecznej.

L

Promocja

Promocja produktów i usług Członków Klastra.

L

Fundraising

Pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury dla członków Klastra.

L

Reprezentacja i ochrona

Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra.

L

Wspieranie środowiska ES

Działanie na rzecz środowiska ekonomii społecznej.

L

Wsparcie senioróww

Wspieranie działań na rzecz zdrowia i aktywności osób w wieku senioralnym.

L

Tworzenie struktur

Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra poprzez Koordynatora Klastra.

L

Budowanie marki

Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego osiągnięć.

L

Współpraca z administracją

Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności ekonomii społecznej.

L

Transfer wiedzy

Transfer wiedzy, zasobów i produktów wewnątrz i na zewnątrz Klastra.

L

Marketing

Wspólna działalność reklamowa i marketingowa Członków Klastra.

L

Integracja działań

Niesienie wszechstronnej pomocy i integracji działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanistycznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony życia i zdrowia.

L

Zrównoważony rozwój

Szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym.

DANE

ul. Rynek 1A
58-100 Świdnica
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA