Celami Klastra są:

 1. integracja podmiotów skupionych wokół ekonomii i polityki społecznej;
 2. podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra jako atrakcyjnego miejsca dla podmiotów ekonomii społecznej;
 3. promocja produktów i usług Członków Klastra;
 4. pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury dla członków Klastra;
 5. tworzenie nowych technologii wspierających Członków Klastra;
 6. wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra;
 7. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra;
 8. działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa podmiotów ekonomii społecznej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców, podmiotów administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie ekonomii społecznej;
 9. działanie na rzecz środowiska ekonomii społecznej;
 10. wspieranie działań na rzecz zdrowia i aktywności osób w wieku senioralnym;
 11. wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu ekonomii społecznej, standaryzacji usług Członków Klastra;
 12. działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra poprzez Koordynatora Klastra;
 13. rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz propagowanie jego osiągnięć;
 14. współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności ekonomii społecznej;
 15. transfer wiedzy, zasobów i produktów wewnątrz i na zewnątrz Klastra;
 16. wspólna działalność reklamowa i marketingowa Członków Klastra;
 17. niesienie wszechstronnej pomocy i integracji działań edukacyjnych, wychowawczych, społecznych, charytatywnych, humanistycznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowo-turystycznych oraz ochrony życia i zdrowia;
 18. szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie i życiu społecznym.