Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej to efekt projektu pn. „Wskocz do sieci”, który realizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące opisywanego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin zakończenia działań projektu to 31 października 2022 r.

Projekt opiewa na łączną kwotę 2 059 759,25 zł, a czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej.

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym. Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Kruszewo '21

Uczestnicy projektu „Wskocz do sieci” uczestniczyli w spotkaniu networkingowym w siedzibie Fundacji im. Jana Banacha w Kruszewie, które służyło nawiązaniu bliższych kontaktów biznesowych w gronie podmiotów z Wielkopolski. Ideą tego spotkania była integracja Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej ze środowiskiem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zainicjowanie współpracy w ramach powstającej ponadregionalnej sieci branżowej.

Lubuskie '21

W spotkaniu uczestniczyły Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne i firmy z sektorach MSP z województwa lubuskiego. Wydarzenie zorganizowało Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Bystrzyca Kłodzka '21

W Orlim Gnieździe w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się spotkanie podmiotów gastronomicznych z wytwórcami produktów regionalnych i markowej Wołowiny Sudeckiej. Rozmawialiśmy o możliwościach współpracy oraz pozyskiwania klientów i członków dla klastra.

Legnica '21

Gościliśmy z naszym projektem „Wskocz do Sieci” w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Podczas wizyty studyjnej goście poznali funkcjonowanie Klastrów działających przy LSSE S.A. oraz ofertę Politechniki Wrocławskiej – Filii w Legnicy.

Wałbrzych '21

W siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego odbyło się spotkanie w ramach projektu „Wskocz do Sieci”. Uczestniczyły w nim Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa społeczne i firmy z sektora MŚP z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Pałac Wąsowo, Kuślin '21

Powołano Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Pałacu Wąsowo. Stowarzyszenie tworzy ponadregionalną sieć branżową podmiotów z województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Wrocław '22

W Centrum Sektor 3 we Wrocławiu odbyło się spotkanie networkingowe i promujące ofertę Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Ponadregionalna sieć branżowa stworzona przez uczestników projektu Wskocz do sieci zaprezentowała pomysły na współpracę z innymi podmiotami. Podczas spotkania była także możliwość pozyskania informacji na temat finansowania płynnościowego dla PES.
DANE

ul. M. J. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
KRS: 0000948125
NIP: 8971901112
REGON: 521076497

Kontakt

tel. 660 580 551
e-mail: info@kies.org.pl

SOCIAL MEDIA