Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z. o. o. – Lider projektu ogłasza II nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA WSPARCIE  INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” Termin II naboru (składania wniosków):  od godz. 8.00 dnia 06.07.2022 r. do godz. 14.00 dnia 20.07.2022 r.Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach II naboru wynosi: 1 477 250,00 PLN Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  a jego maksymalna wysokość wynosić będzie 200 000,00 PLN.

Więcej informacji: https://dawg.pl/news/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-do-projektu-pn-bony-na-wsparcie-innowacyjnosci-dolnoslaskich-przedsiebiorstw/