ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2022/KIES/01

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi przygotowania filmów edukacyjnych na potrzeby projektu.
I. Zamawiający realizuje projekt w ramach Programu Wsparcia Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w zakresie realizacji
działań wspierających system oświaty skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy –
Prawo oświatowe.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej
M. J. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
NIP: 897-190-11-12
REGON: 521076497

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania filmów edukacyjnych na potrzeby realizowanego projektu. Jego celem jest kształtowanie u uczniów z dolnośląskich szkół postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym za pomocą nowoczesnych form edukacji cyfrowej. Główny nacisk będzie położony na pokazanie zalet tzw. przedsiębiorczości społecznej, która ma co raz większy wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy w naszym kraju.
Charakterystyka elementów zamówienia:
• wykonawca przygotuje łącznie 4 filmy (w formie video-learningu) z elementami plansz informacyjnych, logotypów, animowanych napisów,
• czas wykonania jednego filmu od 7 do 12 minut,
• w każdym z filmów będą zaprezentowane podmioty ekonomii społecznej należące do Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia KIES (minimum 40% czasu filmu),
• dokładne miejsce realizacji zdjęć i ilość lokalizacji będzie uzgodniona po wyborze wykonawcy,
• wszystkie filmy będą wykonane w języku polskim, w wersji formatu 4K lub równoważny.
• filmy będą wykorzystane również do rozpowszechnienia za pomocą kanałów YouTube i/lub Vimeo. Ich odtwarzanie będzie obsługiwane w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox,
• Filmy video-learningu będą dotyczyły następujących zagadnień:
a) czym jest przedsiębiorczość społeczna lub tzw. przedsiębiorstwo społeczne,
b) jakie są różnice między działalnością charytatywną a tradycyjnym przedsiębiorstwem (biznesem)
c) czym się zajmują przedsiębiorcy społeczni? w jakich obszarach działają,
d) jakie problemy społeczne rozwiązują? w jakie działania lokalne się angażują?
e) przykładowe projekty realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne na terenie Dolnego Śląska.
Sukcesy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.

V. ZASTOSOWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmianę zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
8. Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie będzie podstawą do dalszych negocjacji dotyczących szczegółów techniczno-organizacyjnych, jak też zaoferowanych warunków handlowych. Ewentualne negocjacje odbędą się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w siedzibie Zamawiającego.

VI. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30.11.2022 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
1. Wykonawcą zamówienia może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność dziedzinie edukacji cyfrowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Odpowiadając na niniejsze Zapytanie, Oferent akceptuje wszystkie proponowane przez Zamawiającego warunki w nim zawarte. 4. Odpowiadając na Zapytanie, w przypadku wyboru Oferenta, zobowiązuje się on do zawarcia Umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca usługi nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki kapitałowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą dysponuje na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą, a w ostateczności powtórzyć postępowanie.

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Kryterium: 100% cena

IX. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 16.11.2022 do godz.16.00.
2. Ofertę można złożyć:
a) elektronicznie na adres: info@kies.org.pl
b) osobiście, pocztą lub przez kuriera na adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej
u. J. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław
3. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8. Oferta powinna być podpisane przez osoby upoważnione lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
9. Oferta powinna być jednoznaczna tj. sporządzona bez dopisków, opcji, wariantów i skreśleń.
10. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej powinna być ona spięta w sposób trwały.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:
Tomasz Garpiel – tel. 607 653 646, e-mail: tomasz.garpiel@kies.org.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej.