O jego wyjątkowości decydują ludzie, którzy go tworzą
Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej. W skrócie – KIES. Niby taki, jakich wiele, a jednak wyjątkowy. Celem projektu, dzięki któremu KIES powstał, jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów go tworzących. W jaki sposób? Poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw, w tym partnerstw, klastrów i konsorcjów spółdzielczych, działających na rynku komercyjnym. Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Klaster to jedna z form łączenia się przedsiębiorstw. To grupa firm pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Klastry działają w ramach zasady: „Ja Wygrywam – Ty Wygrywasz”.

Szkolenie, integracja i dobre praktyki
W Wąsowie, Lądku Zdroju i Skwierzynie tworzyliśmy podwaliny KIESa. Złożyło się na to wiele przegadanych godzin, by powstał statut, logo, strona internetowa. Gdy się z tym uporaliśmy, w Złotowie i w Grodziszczu, w ramach dobrych praktyk, poznawaliśmy swe podmioty i wymienialiśmy doświadczenia. I planowaliśmy działania na kolejne miesiące. Rada KIESa nieustannie pracuje nad poprawą formy kontaktów i współpracy. Liderzy grup branżowych, na swych spotkaniach, ustalali kierunki rozwoju klastra, a kiedy Rosja napadła na Ukrainę, radzili, jak KIES może pomóc przybywającym do Polski uchodźcom. Te działania są dowodem na to, że KIES to aktywny twór, z wielkim potencjałem, ale przede wszystkim z niesamowitymi, ciekawymi ludźmi.

Grupy branżowe
Marketing & reklama, usługi doradcze & szkoleniowe, żywność & HoReCa, ekonomia społeczna & zdrowotna, turystyka & sport, nauka & nowe technologie, usługi, budowlanka, produkcja – 7 grup skupiających podmioty o podobnym zakresie działalności. To firmy, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualnie – 40 podmiotów, które łączy jedno – chcą się rozwijać, wierzą w partnerstwo, są otwarte na współpracę.

Targi
Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej zadebiutował jako wystawca na marcowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Członkowie klastra mieli tam okazję nie tylko zareklamować KIES, lecz także zaprezentować ofertę poszczególnych członków KIESa. W maju KIES pokaże się na warszawskich Eurogastro. Aby dobrze się do targów przygotować, warto podpatrywać najlepszych. Z takim zamiarem pojechaliśmy do Norynbergi na Freizeit Touristik Garten. Wyjazd udany, ciekawe rozwiązania podpatrzone – teraz tylko wdrożyć je w życie.

Koordynator
Koordynatorem Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej jest Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z Umową powołania Klastra, Koordynator prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Klastra oraz reprezentuje go, a tym samym członków Klastra, na zewnątrz. KIES to efekt projektu „ Wskocz do sieci ”, jaki realizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Założenia dotyczące tego projektu zostały zaprojektowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Wskocz do sieci” to projekt partnerski, realizowany wspólnie z Doradztwem Ekonomiczno Finansowym Sp. z o.o. ze Świdnicy. Termin zakończenia działań projektu to 31 października 2022 r. Projekt opiewa na łączną kwotę 2.059.759,25 zł, czego całość stanowi wkład z Unii Europejskiej.

Dołącz do nas
Co daje organizacji, firmie czy instytucji obecność w Klastrze? Przede wszystkim możliwość dzielenia się informacjami z podmiotami należącymi do KIESu, wspólne zakupy i udział w projektach. To wspólna promocja, podnoszenie kompetencji i standardów działania. Kontakt z tworzącymi ten klaster ludźmi daje jednak także coś więcej: wiarę w ludzi i siłę do działania.

Daje dobrą energię
KIES jest otwarty na przyjęcie nowych członków. Członkami Klastra mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz podmioty o strukturze nieformalnej. Członkiem Klastra może być również osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Na stronie https://kies.org.pl/o-nas/dolacz-do-klastra/ znajduje się Deklaracja Członkowska KIESa – wystarczy ją wypełnić i przesłać do biura KIESa przy ul. M. J. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław lub emailem na info@kies.org.pl . W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić: 660 580 551.